16/07/2024

Engelli Sağlık Raporlarında Yapılan Değişiklikler

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılarak, 18 yaşını doldurmayanlar için “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik“, 18 yaş üstü için de “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeler şöyle;

1- Yeni yönetmelikte Engelli birey, Engellilik durumu, Kısmi bağımlı engelli birey, Tam bağımlı engelli bireyin tanımları belirlenmiştir.

2- Tam bağımlı engelli birey olarak; engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremeyen kişiler olarak tanımlanmıştır.

3- Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporunu verecek heyetlere Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan erişkinin hastalık durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilecek; katılacak ilgili branş uzmanı geçici kurul üyesi olarak raporları imzalayacak.

4- Hastanın teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimler sağlık kuruluna katılarak görüş bildirebilecek.

5- Erişkinler için Sağlık Kurulu Raporları yapılan başvurudan itibaren 30 gün içerisinde tamamlanacak.

6- Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilebilecek. Bu raporlara ilişkin işlem bedelleri kurumlarınca karşılanacak.

7- Engelli raporları sürekli veya süreli olarak düzenlenecek; raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilecek.

8- Kamu kurumlarının ilgili mevzuatlarından kaynaklı olarak, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenebilecek.

9- Yönetmelik değişikliğinden önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerliliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenmeyecektir.

10- Sağlık kurumları tarafından düzenlenen raporlar, Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak elektronik bir veri tabanına aktarılacak. Birey veya vasisinin yazılı rızası alınarak raporlar Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak sistem üzerinden, ilgili kamu kurumlarınca paylaşabilecek. Ayrıca, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlayacak. Elektronik imzalı veri paylaşım sisteminin gerçekleşmesini müteakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri sonlandırılacaktır. (Bilgi: Yavuz Selim KAPLAN)

Loading

Skip to content