17/07/2024

Engelli ve Yakını Memurlar İçin Dilekçe Örneği

. . . . . . . . . . . MÜDÜRLÜĞÜNE

Engel durumumdan dolayı 16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine bağlı Ek 3. Maddesi, Danıştay İkinci Dairesinin 2016/9697 Esas, 21/03/2018 tarih ve 2018/1891 Karar Nosu ile ekteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’nın 27/11/2018 tarih ve 7585 sayılı görüş yazısı ile 08/06/2016 tarih ve 1424 sayılı engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığına dair görüş yazılarına, Anayasanın 10. Maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına alınmıştır.

Ayrıca 2009/15137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 03/12/2008 tarihli ve 5825 sayılı Kanunla onaylanan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi) genel yükümlülükler başlıklı 4 üncü maddesinin;

1.(a) Bu Sözleşme’de tanınan hakların uygulanması için gerekli tüm yasal, idari ve diğer tedbirleri almayı;

(b) Yürürlükte mevcut, engelliler aleyhinde ayrımcılık teşkil eden yasalar, düzenlemeler, gelenekler ve uygulamaları değiştirmek veya ortadan kaldırmak için gerekli olan, yasama faaliyetleri dahil uygun tüm tedbirleri almayı;

(d) Bu Sözleşme’yle bağdaşmayan eylemler veya uygulamalardan kaçınmayı ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu Sözleşme’ye uygun davranmalarını sağlamayı;

5. Bu Sözleşme’nin hükümleri herhangi bir sınırlama veya istisnaya tabi olmaksızın federal devletlerin bütün bölgelerinde uygulanır.

Ayrımcılık yapılmaması ve eşitlik başlıklı 5 inci maddesinin;

4. Engellilerin fiili eşitliğini hızlandırmak veya sağlamak için gerekli özel tedbirler işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda ayrımcılık olarak nitelendirilmez.

Yaşama Hakkı başlıklı 10 uncu maddesi;

Taraf Devletler her insanın yaşama hakkına sahip olduğunu yeniden onaylayarak engellilerin bu haktan etkin ve diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanmalarını sağlayacak gerekli tüm tedbirleri alır.

Çalışma ve İstihdam başlıklı 27 inci madde;

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. Taraf Devletler çalışırken engelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının yaşama geçmesini yasama çalışmalarını da içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır. Taraf Devletler bunların yanısıra;

(a) İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dahil olmak üzere, istihdama ilişkin her hususta, engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklar;

(b) Fırsat eşitliği, eşit değerde işe eşit ücret ilkesi, tacizden korunma ve mağduriyetin giderilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları dahil olmak üzere diğer bireylerle eşit koşullar altında adil ve uygun çalışma koşullarının sağlanmasına ilişkin olarak engellilerin haklarını korur;

(i) Engellilerin çalıştığı işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılmasını sağlar;

2. Taraf Devletler engellilerin kölelik altında tutulmalarını engeller ve engellileri zorla veya mecburi çalışmaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında korur. “ hükümleri bulunmaktadır.

Öte yandan usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Yukarıda bahsi geçen nedenlere istinaden ………………………………………. İl/İlçe ………………… Müdürlüğüne tayinimin yapılmasını talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı Soyadı
Tarih
İmza

Ekler:

1-Sağlık Kurulu Raporu
2-Danıştay İkinci Dairesinin 2016/9697 Esas,
21/03/2018 tarih ve 2018/1891 Sayılı Kararı
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Devlet Personel Başkanlığı’nın 27/11/2018 tarih ve
7585 sayılı görüş yazısı ile 08/03/2016 tarih ve
1424 sayılı görüş yazısı

Danıştay 2018-1891 Kararı

DPB nin 08032016 tarih ve 1424 sayılı görüş yazısı

Engelli Personelin Bir Defadan Fazla Yer Değişikliği DPB Görüş Yazısı

Loading

Skip to content