Engellilik Mazeretinden Dolayı İkinci Yer Değişikliği Yapılabilir Mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapmakta olan bir kamu personeli, 28.05.2020 tarihinde Bakanlığa bağlı Aksaray İl Müdürlüğünde göreve başlamış, engel durumu nedeniyle Sakarya İl Müdürlüğüne tayin istemiş ve Temmuz 2020 tarihinde Sakarya İl Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Bu kamu personeli 24.05.2021 tarihinde ise engel durumu nedeniyle tayininin ailesinin ikamet ettiği Kocaeli iline yapılması için yeniden talepte bulunmuş ancak talebi Bakanlık tarafından reddedilmiştir. Talepte bulunan kamu personeli, Bakanlıktan gelen cevabi yazının mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek, engel durumu nedeniyle Kocaeli iline atanmayı talep etmiş ve Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. maddesinin aşağıda koyu ve altı çizli olarak gösterilen ibaresinin Danıştayca iptal edildiğine dikkat çekmiştir:

“İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.”

KDK, Danıştay 2. Dairesinin 21/03/2018 tarihli ve E:2016/9697, K:2018/1891 sayılı kararıyla iptal edilen ibare sonrasında idarenin yeni bir düzenleme yapmadığını belirtmiş ve kamu personelinin talebinin karşılanması gerektiğine karar vermiştir.

Loading

Skip to content