24/06/2024

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 7 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz Ceylanpınar ve Polatlı Tarım İşletme Müdürlüklerinde görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Beden İşçisi (Genel) 2 adet engelli işçi ve 5 adet eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 7 adet sürekli işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3. Engelli işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Eski hükümlü işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların; “affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar” kapsamında olduğunu eski hükümlü belgesi ile belgelendirmek.

5. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

6. Kamu haklarından mahrum olmamak.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

11. Kura çekimi, sözlü sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

13. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

14. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

15. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

16. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

17. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

18. Uygulamalı sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

19. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaklardır.

20. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Engelli Hükümlü Beden İşçisi (Genel)

1- İlköğretim veya Ortaöğretim diploması aslı veya onaylı fotokopisi. (Tercihen, Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu, Hijyen kurallarına vakıf, Takım çalışmasına uyumlu, Asabiyet, unutkanlık, dikkat eksikliği gibi olumsuz zihinsel özellikleri olmayan, meslek liselerinin hayvan sağlığı bölümü, tarım teknolojileri Süs bitkileri ve peyzaj bölümü, Tarla bitkileri yetiştiriciliği bölümü mezunu olmak, MEB. onaylı Hayvan yetiştiriciliği veya Tarla bitkileri vb. belgesi olmak.) 2-Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu. (En az %40) Engelli belgesi aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, başvuru esnasında onaylanacaktır.)

3- Uygulamalı sözlü sınavını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (her türlü iklim ve arazi şartlarında ve gece vardiyasında görev yapabilir ibareli) istenecektir.

*MÜRACAAT TARİHİ : 22.05.2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi, (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

Eski Hükümlü Beden İşçisi (Genel)

1- İlköğretim veya Ortaöğretim diploması aslı veya onaylı fotokopisi. (Tercihen, Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu, Hijyen kurallarına vakıf, Takım çalışmasına uyumlu, enaz traktör kullanma sürücü belgesine sahip olmak, meslek liselerinin hayvan sağlığı bölümü, tarım teknolojileri Süs bitkileri ve peyzaj bölümü, Tarla bitkileri yetiştiriciliği bölümü mezunu olmak, MEB. onaylı Hayvan yetiştiriciliği veya Tarla bitkileri vb. belgesi olmak.)

2- Eski hükümlü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4′ üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde (Kamu Kurumu İçin) eski hükümlü belgesi, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, başvuru esnasında onaylanacaktır.)

3- Uygulamalı sözlü sınavını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (her türlü iklim ve arazi şartlarında ve gece vardiyasında görev yapabilir ibareli) istenecektir.

*MÜRACAAT TARİHİ : 22.05.2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi, (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ NOTER KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22-26 Haziran 2023tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

1-İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylardan istenilen belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler Noter kura çekimine hak kazanacaklardır. (istenilen belgelerhttps://tigem.gov.trinternet adresinde duyurulacaktır)

2-İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

İŞ-KUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacaktır. Noter kurası 22.06.2023 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem. gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar sadece Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) ilan yoluyla yapılacaktır.

SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

1. Noter kurasıyla belirlenen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin uygulamalı sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.

2. Uygulamalı sözlü mülakata katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

3. Uygulamalı sözlü mülakat yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle uygulamalı sözlü mülakat puanı belirlenecektir. Uygulamalı sözlü mülakatta tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

5. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

6. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

7. Yapılan uygulamalı sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca kazanan ve ataması yapılan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, uygulamalı sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1. Uygulamalı sözlü mülakat sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3. Deneme süresi deneme süresi iki ay olup deneme 60 gün olup bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

4. Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA

0 (312) 417 84 70

KURUMU TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT TAŞRA (memurlar.net)

Loading

Skip to content