17/07/2024

Engelli Bireyler İçin İnsan Hakları Eylem Planı Neden Uygulanmıyor?

2021 yılı Nisan ayında İnsan Hakları Eylem Planı ve uygulama takvimi yayınlanmıştır. Bahsi geçen plan ve uygulama takvimin 8.4 hedef sayılı; Engelli ve Yaşlıların Kamu Hizmetlerine Erişimlerinin Kolaylaştırılması başlıklı 8.4.a faaliyet maddesi “Engellilerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamı teşvik edilecektir” konulu, 24.06.2022 tarihinde başvuru yapılan dilekçeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER) tarafından verilen cevap aşağıda yer almaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda uygulanacağı beklenirken, İlgili maddenin muhatabı kurumlar gelen cevapta farklılık göstermektedir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 5378 sayılı Engelliler hakkında ki kanun, Başbakanlık genelgeleri, yönetmelikler engelli bireylerin istihdamında çeşitli haklar tanımıştır. İnsan Hakları Eylem planı çerçevesinde düzenlenmesi beklenen ve akıbeti belli olmayan ilgili maddesinin bir an önce hayata geçirilmesi engelli bireylerin kamuda istihdam edilmesi açısından önem arz etmektedir. Konunun engelli sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikalar tarafından takip edilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne yapmış olduğunuz 2202865976 sayılı başvurunuz 17.08.2022 tarihinde cevaplanmıştır*

Cevap Metni:

    CİMER başvurunuz incelenmiştir.

    21/04/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrı bakanlık şeklinde teşkilatlandırılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur. Söz konusu Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi neticesinde görev ve sorumluluk alanları da anılan Kararname ile yeniden düzenlenmiştir.

    Bu çerçevede yapılan mevzuat değişikliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi kapsamında engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek” görevi; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne, “e) Üst kademe kamu yöneticilerinin atamaları ile Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer atama ve seçme işlemlerini Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, ı) Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, i) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef ve amaçlar çerçevesinde; memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin temel ilke ve esaslarının belirlenmesine, hukuki, geliştirilmesine ve mali statülerinin ve uygulama esaslarının tespit edilmesine, düzenlenmesine personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, j) Memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri, gidermek” görevleri verilmiştir.

    Bu itibarla, her ne kadar İnsan Hakları Eylem Planında “hedef 8.4.a” eylemi Bakanlığımızın görev alanında yer almış olsa da, görevin daha sonraki süreçte yapılan mevzuat düzenlemesi ile Bakanlığımız görev alanından çıkarılması nedeniyle söz konusu talebiniz hususunda bir değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur.

Halil DURMUŞ

Loading

Skip to content