24/06/2024

Kamuda Çalışıp Sonradan Engelli Olan Personellere Yönelik İşlemler Nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına normal statüde istihdam edilen ve görev süresi içinde engellilik/hastalık sebebiyle sağlık bakanlığının belirlediği yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu sonucunda % 40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilen memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesine istinaden kurumlarının engelli kontenjanına dahil olarak çalışabilir. Bu sebeple konu hakkında aşağıda dilekçe örneği mevcuttur. % 40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen devlet memurları aşağıdaki dilekçe örneğini kendilerine göre uyarlayarak kurumlarına verebilir.

Personel Genel Müdürlüğü/Personel Daire Başkanlığı’na sunulmak üzere…

Bakanlığı/… Genel Müdürlüğü kadrosunda … (ünvan) olarak çalışmaktayım. … Hastanesinden , …/…/… Tarihli … numaralı %… oranlı engelli raporum bulunmaktadır. Bu sebeple;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; “kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilatı hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü, bu hükme istinaden hazırlanan ve 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” in 4 üncü maddesinde ise; “Engelli: Doğuştan veya sonradan ; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının % 40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.” hükmü ile 17 inci maddesinde; “kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet personel başkanlığınca yapılır… Kamu kurum ve kuruluşları söz konusu personele ilişkin bilgiler de meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde başkanlığının internet sitesindeki “DPB e-uygulama” kısmına işleyerek güncelleştirir.” Hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, 11.01.2019 tarihli ve 67982825-622.02-E.316 sayılı Devlet Personel Başkanlığı görüşüne istinaden … Bakanlığının/… Genel Müdürlüğü’nün engelli kontenjanına dahil olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında engelli olarak işe giren memurlara tanınan haklara sahip olmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

Loading

Skip to content