24/06/2024

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (Temmuz 2021)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri ”yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz, söz konusu bu programlar için istenen yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 tam puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak,”

“(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ”yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz, söz konusu bu programlar için istenen yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda devlet hastanesinden veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri ”yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

“(9) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda devlet hastanesinden veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı, kayıt yaptıracağı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.

(2) Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz.

(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez derslerini alamaz.”

“(6) Öğrenci, özel öğrenci olarak kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumunun lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin düzenlemelerine tabidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders almak isteyen yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayıyla ve kayıt yaptıracağı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin transfer işlemleri, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) EK (Eksik) harf notu; yeterlik, tez önerisi, tez ve uzmanlık alan dersi haricinde, bütünleme hakkı olmayan dersler için dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bütünleme sınavına kadar bütünleme sınav hakkı olmayan dersler için dönem sonu mazeret sınavına kadar tamamlamak zorundadır. Ders sorumlusu, öğrencinin çalışması ile ilgili değerlendirmesini bütünleme sınavları harf notlarının teslimi için son tarihe kadar tamamlar. Ders sorumlusu tarafından EK harf notu YT veya YZ harf notuna dönüştürülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrenci, seminer dersini tez danışmanından, ikinci yarıyıldan itibaren alır. Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersini alan her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği seminer konusu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren tez ve uzmanlık alan dersine birlikte kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesi tarafından haftada 5 saat verilmek üzere açılır; öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, altıncı fıkrasının ilk cümlesi ve dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili enstitüye teslim eder.”

“Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, adaya ve dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir.”

“Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, enstitüye teslim edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisi seminer dersini, doktora/sanatta yeterlik tez danışmanından ikinci yarıyıldan itibaren alır. Doktora/sanatta yeterlik tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersini alan her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği seminer konusu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora/sanatta yeterlik tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Uzmanlık alan dersi, ilgili öğrencinin yeterlik sınavını başarıyla tamamlamasını izleyen yarıyıldan itibaren, tez danışmanından alınır. Uzmanlık alan dersi, haftada 7 saat verilmek üzere açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci ilk hakkından başarısız sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Doktora/sanatta yeterlik tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve onuncu fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, enstitüye teslim eder.”

“Danışman, doktora tezinin/sanatta yeterlik tezinin ve çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışmasını, ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “8” ibareleri “3” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Loading

Skip to content