24/07/2024

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/11/2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü, 4 üncü, 34 üncü, 35 inci, 35/A ıncı, 35/B inci ve ek 7 nci maddeleri, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,”

“f) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “geçilen” ibaresi “eklenen” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik bakım kalitesinin daha fazla artırılması amacıyla çalıştırılması zorunlu personel sayısına ek olarak her 10 engelli birey için ilave bir personel çalıştırılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetçileri” ibaresi “müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkez, Bakanlık müfettişleri tarafından 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre denetlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından yayımlanan Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilir.

(3) 34 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen personel çalıştırma koşulunu sağlayan merkezlere, anılan koşulu sağladığı aya ilişkin bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için ilave teşvik verilebilir.

(4) Merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre ödenen bakım ücreti ile bu madde kapsamında ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemez. Bu hususta gerekli düzenleme Bakanlık tarafından yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Merkezlere, Bakanlık tarafından belirlenen ve yayımlanan Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesine uyum sağlamak ve erişilebilirlik belgesi almak üzere bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla bir yıl süre verilir. Anılan süreye kadar merkezlere 66 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen ilave teşvik ödemesi verilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür. (Memurlar.net)

Loading

Skip to content