Engelli İstihdamı Yönetmeliği (15 Eylül 2021)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan Koç imzalı resmi yazıda ”Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesinde; ”Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 74’üncü maddesine eklenen bent ile ”14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi kapsamında engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürüterek” görevi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verilmiştir. Bu doğrultuda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve 7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin, 2’nci maddesinde;

Bu Yönetmelik;

a) 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır.” hükmüne, 10’uncu maddesinde; ”(1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınır.” hükmüne, 11’inci maddesinde; ”kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki ”DPB E-Uygulama” kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, engelli memur istihdam etme yükümlülüğü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdamının belirlenen kontenjan dahilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takip ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamueuygulama.sbb.gov.tr internet adresi üzerinden ”Kamu E-Uygulama” başlığına giriş yapılarak;

1- ”Kadro Uygulaması” başlığı altında yer alan bilgilerin güncelleştirilmesi,

2- ”Engelli Personel İşlemleri” başlığı altındaki istihdam edilen engelli memurların bilgilerinin güncelleştirilmesi,

3- Daha önceki merkezi engelli memur alımlarıyla yerleştirilenlerin atanma veya atanamama durumlarının ”Engelli Personel İşlemleri” başlığı altında yer alan bilgilerin doldurularak güncelleştirilmesi,

4- Engelli memur kontenjan açığının bulunması halinde, bu açığın giderilmesi amacıyla merkezi olarak yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ”Engelli Personel İşlemleri” linki içerisinde yer alan ”Talep Giriş” kısmına yapılması,

5- Daha önce elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hiç veri girişi yapmamış olan kurumların Strateji ve Bütçe Başkanlığı Web Uygulama sorumlularını belirleyerek alacakları şifre ile veri girişlerinin yapılması (”Kamu E-Uygulama” şifresi, https://kamueuygulama.sbb.gov.tr/ internet adresindeki bilgi alanlarının doldurulması suretiyle alınacak çıktının resmi yazı ekinde gönderilmesine müteakip, kurum web sorumlusunun elektronik posta adresine gönderilecektir.) gerekmektedir.

Yazımızın dağıtımı, ilgili ve ilişkili kurumlara ilgili Bakanlıklar tarafından, mahalli idarelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Yükseköğretim Kurumlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.” ifade edilmiştir.

Loading

Skip to content