20/05/2024

Evde ve Hastanede Eğitim Hizmeti Konu Başlıklı Karar

Evde ve Hastanede Eğitim Hizmeti konu başlıklı Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün karar yazısı yayınlandı.

Evde/Hastanede Eğitim Hizmeti

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
b) 16.11.2021 tarihli ve E-10096465-160.01.05-37004536 sayılı yazımız.

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin
eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esaslar ilgi (a) Yönetmelik ile belirlenmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin evde eğitim hizmeti başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.” hükmü kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere evde eğitim hizmeti verilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin hastanede eğitim hizmeti başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle sağlık
kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Valilik Olur’u ile hastane sınıfları açılır…” hükmü kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hastanede eğitim hizmeti verilmektedir.

Covid-19 salgını süresince evde eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci velilerinin
talepleri doğrultusunda evde eğitim hizmetinin evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesi ilgi (b) yazı ile uygun görülmüştür.

2021-2022 eğitim öğretim yılında evde eğitim hizmetinin uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine
ilişkin velilerden ve öğretmenlerden Bakanlığımıza iletilen olumlu dönütler ve özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin yüksek yararı doğrultusunda evde ve hastanede eğitim hizmeti 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarı ile öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Osman SEZGİN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Loading

Skip to content