19/05/2024

Engelli Çalışanların Atama ve Yer Değişikliği Hakları

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak kurumlar kendi atama ve yer değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Yönetmeliğin Geçici 5. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir’’ hükmü yer alır. Buna göre;  kurumlar yönetmeliklerinde engellilik ile ilgili düzenlemeyi yapmak zorundadırlar. Engelli çalışanın çalıştığı kuruma ait atama ve yer değişikliği yönetmeliğini incelemesi ve atama ve yer değişikliği ile ilgili talep dilekçelerinde bu hükümleri yazması gerekmektedir. Kurumun engellilik ile ilgili bir düzenlemesi yok ise Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler yazılmalıdır. Kanunun 54. maddesi ise adaylık sürecindeki memurların kurumlar arasında naklini yasaklamıştır. Nakil için memurun asaletinin tasdik edilmesi gerekmektedir. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı ek 3. maddesinde ise, “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” denilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bir defadan fazla” ibaresi Danıştay tarafından 2018 yılında iptal edildiğinden engelli memurlar sayı sınırlaması olmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabilmektedir. Memurun aday memur veya asli memur olması sonucu değiştirmemektedir. Ancak bu hüküm memurun kurum içi yer değişikliğine ilişkin olduğundan ülke düzeyinde teşkilatlanmış bakanlık ve kurumlarda görev yapan engelli memurlar için yer değişikliği bakımından avantaj sağlamaktadır. Üniversite ve belediyeler gibi yerel kurumlarda görev yapanların bu hükümden yararlanma imkanı yoktur.

Loading

Skip to content